زندگی جه می گوید

 

زندگی چه می گوید.....؟

 

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش


پنجره گفت: دنیا را بنگر


...ساعت گفت: هر ثانیه با ارزش است


آیینه گفت: قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش


تقویم گفت: به روز باش


در گفت: در راه هدف هایت سختی ها را کنار بزن


زمین گفت: با فروتنی نیایش کن.....

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید