سخن بزرگان

 

روزی آقای آخوندهمدانی از آقای نخودکی اصفهانی خواستند که او را موعظه کند.

*آقای نخودکی فرمودند: مرنج و مرنجان*

آقای آخوند گفت مرنجان را فهمیدم یعنی کسی را اذیت نکنم غیبتش را نکنم و... این راحت است .

ولی مرنج یعنی چی ؟

چطور میتوانم ناراحت نشوم. مثلا وقتی بفهمم کسی مرا غیبت کرده یا فحش داده چطور نباید برنجم؟

آقای نخودکی فرمودند:

علاج آن است که خودت را کسی ندانی. اگر خودت را کسی ندانستی دیگر نمی رنجی.

 

چقدر تفاوتست میان شاعری که سروده

"مرنجان دلم را که این مرغ وحشی - ز بامی که برخاست مشکل نشیند"

و خواجه شیراز؟
 

جفا کشیم و ملامت  خوریم وخوش باشیم

که در طریقت ما کافری ست رنجیدن

 

 

چه گناهانی که در سر پروراندیم واو فقط آبرو خرید

خدای ستارالعیوبی که هیچ صدایی را بی پاسخ نمیگذارد

و هیچ دلی را نمیشکند وهیچ آبرویی را نمیریزد

عجب خدای مهربانی داریم

برای خود هزاران نام انتخاب کرد چون میدانست بنده هایش متفاوتند و هزاران درد دارند و

هرگاه نیاز به نامی از اسماء الهی او تا فریادش زنند

فقط کافی ست یاد بگیریم چه وقتی او را با چه نامی صدا بزنیم

و چه زیباست این نامش


**یاستارالعیوب **

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید