خوبی

میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی

توسط موش ها و سنجاب هایی کاشته شدند

که دانه هایی را مدفون کردند و سپس جای

مخفی آن را فراموش کردند


خوبی کن و فراموش کن... 


روزی رشد خواهد کرد 

 

 

 


/ 0 نظر / 45 بازدید