استقامت

 


    ای رود؛

 

اگر تمام دنیا مانند کوهها بر سر راهت قرار گرفتند مباد که از حرکت بایستی ایستادن

همانا و تبدیل به مرداب شدن همان... شاید آن صخره های بزرگ را دوستی بر سر راهت

قرار داده تا مسیرت را تغییر دهی یا اصلا آن را قرار داده تا آلودگی های تو را بپیراید و آن

دوست که می تواند باشد بجز حضرت دوست.

/ 0 نظر / 19 بازدید