یاعلی(ع)

هزاران کاخ در عالم، هزاران
قصر مستحکم جواهرهای
دنیایی،
 
هزاران ثروت و درهم هزاران
تن، هزاران سر،
 
هزاران روح در پیکر
هزاران دست، هزاران چشم،
 
 هزاران زلف چون عنبر قسم بر آیه اطهر،
 قسم بر سوره کوثر
 
 اینهایی که من گفتم نمی ارزد به یک موی امیرالمومنین حیدر
 
صلوات
 
/ 0 نظر / 22 بازدید