عاشقانگی های ستایش ....

عیون اخبار الرضا در حدیثی از پیامبر (ص) می خوانیم؛

خداوند متعال چنین فرموده: من سوره حمد را میان خود و بنده ام تقسیم کردم نیمی از آن برای من، و نیمی از آن برای بنده من است و بنده من حق دارد هر چه را می خواهد از من بخواهد ...

_ هنگامی که بنده می گوید «بسم الله الرحمن الرحیم»، خداوند بزرگ می فرماید: بنده ام به نام من آغاز کرد، و بر من است که کارهای او را به آخر برسانم و در همه حال او را پربرکت کنم.

_ و هنگامی که می گوید «الحمد لله رب العالمین» خداوند بزرگ می گوید: بنده ام مرا حمد و ستایش کر، و دانست نعمت هایی را که دارد از ناحیه من است، و بلاها را نیز من از او دور کردم، گواه باشید که من نعمت های سرای آخرت را بر نعمت های دنیای او می افزایم، و بلاهای آن جهان را نیز از او دفع می کنم، همان گونه که بلاهای دنیا را دفع کردم.

_ هنگامی که می گوید «الرحمن الرحیم» خداوند می گوید: بنده ام گواهی داد که من رحمان و رحیمم، گواه باشید بهره او را از رحمتم فراوان می کنم، و سهم او را از عطایم افزون می سازم.

_ هنگامی که می گوید «مالک یوم الدین» او می فرماید: گواه باشید همان گونه که او حاکمیت و مالکیت روز جزا را از آن من دانست، من در روز حساب، حسابش را آسان می کنم، حسناتش را می پذیرم، و از سیئاتش صرف نظر می کنم.

_ هنگامی که می گوید «ایاک نعبد» خداوند بزرگ می فرماید: بنده ام راست می گوید، تنها مرا پرستش می کند، من شما را گواه می گیرم بر این عبادت خالص ثوابی به او می دهم که همه کسانی که مخالف او بودند به حال او غبطه خورند.

_ هنگامی که می گوید «و ایاک نستعین» خدا می گوید: بنده ام از من یاری جسته، و تنها به من پناه آورده، گواه باشید من او را در کارهایش کمک می کنم، در سختی ها به فریادش می رسم، و در روز پریشانی دستش را می گیرم.

_ و هنگامی که می گوید «اهدنا الصراط المستقیم...» (تا آخر سوره) خداوند می گوید: این خواسته بنده ام برآورده است، و او هر چه می خواهد از من بخواهد که من اجابت خواهم کرد آنچه امید دارد، به او می بخشم و از آنچه بیم دارد ایمنش می سازم

.

/ 0 نظر / 20 بازدید