شعر

 

 

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

نیازمند بلاگو رخ از غبار مشوی

که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

طهارت ار نه بخون جگر کند عاشق

بقول مفتی عشقش درست نیست نماز

در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر

دراین سراچه بازی غیر عشق مباز

به نیم بوسه دعائی بخر ز اهل دلی

که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز

فکند زمزمه عشق در حجاز وعراق

نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز

 

/ 0 نظر / 5 بازدید