حکایتی از سقراط

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود.


علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد :


در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم.


جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی

رنجیدم.


سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟


مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است.


سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می

پیچد.


آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟


مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور

نمی شود.


سقراط پرسید: به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟


مرد جواب داد : احساس دلسوزی و شفقت و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او

برسانم.


سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی.


آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود ؟


و آیا کسی که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست ؟


اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟


بیماری فکری و روان نامش "غفلت" است. و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به

کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی

جان رساند.


پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست

مده.


بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید